Zajęcia

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Podręczniki wybierane są na radzie pedagogicznej po zakończeniu roku przedszkolnego, na kolejny rok przedszkolny.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy dziennie (zajęcia poranne główne i popołudniowe, utrwalające materiał). Czas trwania zajęć uzależniony jest od grupy wiekowej dzieci.

Przedszkole „Stonoga” organizuje wiele zajęć dodatkowych, które odbywają się codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 tak, aby mogły z nich skorzystać zarówno dzieci zapisane na pełny, jak i skrócony pobyt.

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu przyjmują dwie formy:

 • Zajęcia grupowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu – dla wszystkich dzieci z grup standardowych.
 • 7-godzinna opieka lektora języka angielskiego (8:30-15:30) w grupie anglojęzycznej. Lektor mówi tylko w języku angielskim. W tej grupie jest również nauczyciel wychowania przedszkolnego mówiący w języku polskim. Grupa anglojęzyczna jest objęta pełnym programem zajęć dodatkowych wynikających z czesnego.

Wychowanie w poszanowaniu dla osób starszych

W ramach realizacji założeń dotyczących wspierania dzieci w kształtowaniu postawy szacunku dla osób starszych organizujemy:

 • Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Zajęcia dydaktyczne oraz pogadanki

Warsztaty „Młody Kucharz”

Jednym z głównych celów Niepublicznego Przedszkola STONOGA jest promowanie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego żywienia.

Na warsztatach „Młody Kucharz” dzieci mają możliwość nie tylko poznać zasady zdrowego żywienia, ale również czynnie uczestniczyć w procesie planowania oraz przygotowywania zdrowych posiłków.

 • Z okazji świąt, np. Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka itp. dzieci same przygotowują poczęstunek dla swoich gości; pieką pyszne ciasta i ciasteczka, przygotowują koreczki, kanapeczki i wiele innych smakołyków. Zgodnie z polityką naszego przedszkola to dzieci wraz z nauczycielem decydują o tym, jaki przysmak przygotują.
 • Jeśli pozwala nam na to pogoda, dzieci sprawdzają w praktyce wiedzę nabytą na zajęciach dydaktycznych. Po zaplanowaniu menu, wspólnie ze swoim nauczycielem przygotowują listę zakupów i dzielnie maszerują do sklepu. W sklepie dzieci oswajają się z ilością kolorowych pokus, rozumieją, że nie można brać z półki wszystkiego, co nam się spodoba, poznają zasady społecznego funkcjonowania: konieczność stania w kolejce i cierpliwego czekania na swoja kolej, płacenia za towar, obycia i kultury.
 • Wykorzystujemy: Metodę twórczego myślenia J. Osborne „Burza Mózgów”

Warsztaty „Bezpieczny Przedszkolak”

„Bezpieczny Przedszkolak” to warsztaty mające na celu przybliżenie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa, właściwych zachowań w trakcie zagrożenia; głośnego proszenia o pomoc, telefonowania na nr alarmowe oraz znajomości znaków drogowych.

W ramach praktycznego wykorzystania wiedzy:

 • spacery poza teren przedszkola,
 • ćwiczenia w przechodzeniu przez przejście dla pieszych,
 • spotkanie z policjantami,
 • spotkanie ze strażakami,
 • spotkanie z lekarzem,
 • wyjazdy do teatru,
 • wyjazdy i wyjścia do zaprzyjaźnionych instytucji.

Warsztaty „Ekologia w 3D”

To zajęcia, których głównym celem jest pokazanie dzieciom, że rzeczy, które teoretycznie nadają się tylko do wyrzucenia, można powtórnie wykorzystać – w dodatku, świetnie się przy tym bawiąc!

Warsztaty „Ekologia w 3D” to przede wszystkim edukacja ekologiczna przemycona „pod płaszczykiem” świetnej zabawy. Tylko dziecko wie, że z butelki po płynie do płukania można zrobić super gitarę! – do takiego świata ekologicznych zabaw i zabawek zapraszamy Państwa dzieci. W trakcie całego roku przedszkolnego będą odbywały się liczne konkursy dla dzieci oraz dla całych rodzin, które dodatkowo przeniosą naszą politykę proekologiczną do Państwa życia codziennego.

W ramach zdobycia wiedzy praktycznej:

 • organizujemy akcję „Makulatura” – za sprzedaną makulaturę dzieci otrzymują pieniążki na zakupy (o tym, co za nie kupią, decydują z nauczycielem),
  samodzielnie robimy papier;
 • uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”
 • segregujemy odpady,
 • świętujemy „Dzień Recyklingu” – czyli nowe życie starych rzeczy (dzień, w którym wszystkie przedszkolne zabawki wyjeżdżają na „urlop”, a dzieci bawią się tym, co wspólnie z rodzicami, panią wychowawczynią i kolegami zrobią z przyniesionych przez siebie rzeczy np. kartonów, pudełeczek, plastikowych butelkach, rolek od papieru toaletowego itp.

Zajęcia plastyczne z elementami chromoterapii

Aktywność plastyczna u dzieci w wieku przedszkolnym pełni ważna rolę. Zasób słów u przedszkolaka nie jest na tyle bogaty, aby mógł on wyrazić wszystkie emocje jakich doznaje.

Możliwość „przelania” emocji na papier przy pomocy kredek usuwa poczucie niepewności i zahamowania, uczy wiary we własne siły i możliwości twórcze.

Zajęcia relaksacyjne

Zajęcia relaksacyjne mają na celu wprowadzenie organizmu w stan odprężenia, wewnętrznego wyciszenia.

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się to przy pomocy zabaw, przedstawień, opowieści.

Wykorzystujemy:

 • trening autogenny J.H.Shultza,
 • relaksację progresywną wg Jacobsona,
 • wesołe masażyki,
 • muzykę relaksacyjnąmetody zawsze dostosowane są do wieku dzieci.

  Muzyka relaksacyjna to odpowiednio dobrane utwory; wolne, spokojne np. szumiący las, śpiew ptaków, szum fal. Szczególnie pozytywnie oddziałuje powolna muzyka barokowa, której rytm jest zbliżony do rytmu uderzeń serca, co powoduje stopniowe wyciszenie i rozluźnienie.

Dlaczego warto się relaksować?

 • utrzymanie właściwego oddechu,
 • umiejętność skupiania uwagi słuchowej,
 • umiejętność skupiania uwagi wzrokowej,
 • łatwiejsze przyswajanie wiedzy,
 • umiejętność rozładowywania napięć.

Bajkoterapia

Bajkoterapia – małymi kroczkami przez wielkie strachy.

Dojrzałość emocjonalna i społeczna u dzieci w wieku przedszkolnym dopiero się kształtuje. Czy możemy oczekiwać, że dziecko poradzi sobie z niezrozumiałym, otaczającym go światem? Bajkoterapia uczy dziecko wiary we własne siły, rozwija wyobraźnię, pozwala na łamanie stereotypów. Porusza wiele ważnych obszarów t.j. strach, smutek, zazdrość, złość, tęsknota, ale również tych pozytywnych jak radość, miłość, odwaga.

Co bardziej przekona dziecko czekające na rodziców, niż jeżyk z bajeczki, który czeka na mamę w leśnym przedszkolu? Bajkoterapia to bardzo ważny, skuteczny w działaniu element naszej codziennej pracy. Wspieramy się metodami:

 • Drama
 • Technika zmiany ról
 • Pantomima
 • Teatrzyk

Warsztaty umuzykalniające, taneczne oraz rytmika

Celem warsztatów umuzykalniających jest rozbudzanie zainteresowania muzyką na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem, kształtowanie poczucia rytmu, kształtowanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem ciała, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie mowy oraz myślenia dywergencyjnego.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy m.in. metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, która pozwala dzieciom na przybliżenie muzyki klasycznej. Aktywne słuchanie polega na słuchaniu utworu i jednoczesnym wykonywaniu rytmicznych ruchów proponowanych przez prowadzącego. Metoda Batii Strauss rozwija umiejętność słuchania, oddziałuje na dyspozycje dziecka do pracy oraz na pamięć, kształtuje poczucie więzi grupowej, rozwija zainteresowania i sympatię do ludzi, kształtuje poczucie estetyki.

Rytmika w naszym przedszkolu odbywa się raz w tygodniu. W czasie tych zajęć dzieci kształtują poczucie rytmu, rozwijają ogólną sprawność ruchową, usprawniają pamięć ucząc się nowych piosenek w miłej atmosferze, przygotowują się do występów i przedstawień z okazji różnych świąt, np. Dzień Mamy i Taty, wzbogacają słownictwo.

Wykorzystujemy w swojej pracy:

 • Metodę Carla Orffa
 • ćwiczenia rytmiczne

Warsztaty integracyjne

Zabawa jest ważnym czynnikiem kształtowania osobowości i przystosowania społecznego. Uczy dawać i brać, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość grupie.

W trakcie zabawy dziecko uczy się niepostrzeżenie bardzo istotnych dla swojego wieku norm społecznych; doświadcza sukcesów i porażek obserwując jednocześnie rówieśników znajdujących się w podobnych sytuacjach.

Integracja grupy jest podstawowym czynnikiem warunkującym jej późniejsze prawidłowe funkcjonowanie. Elementy komunikacji społecznej dają dziecku narzędzie do nawiązywania prawidłowych relacji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Całość kształtuje poczucie własnej wartości.

Zajęcia i zabawy logopedyczne (w ramach współpracy z PPP PEGAZ)

Dla dzieci z opinią WWRD

Po przyjęciu dziecka do przedszkola przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy.

Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi od 20 – do 30 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 • zajęcia indywidualne nie są wliczone w czesne.

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, posiadające opinię WWRD, objęte są podstawową opieką logopedyczną. W zakres podstawowych zajęć logopedycznych wchodzi:

 • badanie przesiewowe,
 • ćwiczenia słuchowe i oddechowe,
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i języka,
 • zabawy logopedyczne w wierszach
 • bajeczki i rymowanki logopedyczne,
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • ćwiczenia usprawniające wymowę.

Terapia pedagogiczna indywidualna ( w ramach współpracy z PPP PEGAZ)

Dla dzieci z opinią WWRD

Każde dziecko rozwija się swoim własnym rytmem. Działania przedszkola nie mają na celu wyrównywania poziomu lecz wspierania dzieci na każdym etapie rozwoju.

Pojawiające się trudności w nauce obserwowane są we wczesnych klasach szkoły podstawowej. Wnikliwa obserwacja dziecka od wczesnych lat dziecięcych daje nam możliwość wychwycenia pierwszych symptomów przyszłych problemów. Przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się jest nieharmonijny rozwój psychoruchowy, przejawiający się opóźnieniem rozwoju określonych funkcji: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych oraz motorycznych.

Terapia pedagogiczna wspomaga wielokierunkowy rozwój, zapobiega pojawieniu się trudności wychowawczych oraz zaburzeń społecznych.

 • funkcje psychomotoryczne – usprawnianie, stymulowanie,
 • wiedza – wyrównanie ewentualnych braków, umiejętności,
 • niepowodzenia – eliminacja samych niepowodzeń oraz ich konsekwencji

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym

U dzieci w wieku przedszkolnym szczególne uzdolnienia przejawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Trudno jest przewidzieć, kiedy dokładnie się pojawią ponieważ każdy człowiek ma własne tempo dorastania i dojrzewania.

Wychwycenie pierwszych symptomów przejawiających się zdolności daje nam, nauczycielom, możliwość właściwej stymulacji. Niedopatrzenie może zaowocować nie rozwinięciem się danej zdolności (niewykorzystane możliwości dziecka).

Projektowanie okazji edukacyjnych

Pracujemy m.in. w oparciu o metodę „Projektowania okazji edukacyjnych” prof. dr hab. Ryszarda M. Łukaszewicza.

„…nauczyciel to przewodnik, który nie narzuca, nie kieruje, lecz inspiruje, wspomaga i wspiera.Tworzy okazje i warunki, zachęca do działania, pobudza inicjatywę i wyobraźnię, pozwala dokonywać wyborów, obserwuje – ale nie ocenia, nie demonstruje, że wie więcej i lepiej potrafi”.

Praca tą metodą umożliwia dziecku ekspresję uczuć, wzmacnia gotowość do interpretacji i reinterpretacji wiedzy o sobie, dostarcza pozytywnych wzmocnień, zapewnia szczere, prawdziwe kontakty w różnych relacjach społecznych, umożliwia doświadczanie sukcesów z osiągniętych wyników.

Metoda „Projektowania okazji edukacyjnych” polega na gromadzeniu przez dziecko doświadczeń poprzez aktywny kontakt z najbliższym otoczeniem, oparty na oryginalności, przełamywaniu stereotypowego myślenia, dostrzeganiu nowych możliwości i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Wspieranie naturalniej aktywności dziecka.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest niezwykle ciekawe świata. Często tłumimy jego naturalną potrzebę działania i odkrywania narzucając swoją koncepcję myślenia, utarty szablon, zapobiegawczo ostrzegając przed wszystkim, co w efekcie powoduje niepodejmowanie prób poznania nowych rzeczy w sposób najbardziej wygodny dla samego dziecka.

Zadaniem nauczyciela jest wiec podążać za dzieckiem, nie ograniczać i nie gasić pomysłów w zarodku, ale wzmacniać i motywować do podejmowania nowych wyzwań.