INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [edytuj] adres sklepu www ( dalej Sklep) prowadzony jest przez [edytuj] dane sklepu który jest stroną umowy sprzedaży, właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych.
 2. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu ( dalej Regulamin). Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję” akceptuję warunki regulaminu”, przed złożeniem zamówienia.
 4. Sklep ma prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian.
 5. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu, z oznaczeniem tych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wysyłki realizowane są na terenie Polski. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę. Faktury wystawiane są tylko na polski adres klienta.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

OFERTA SKLEPU

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, cła itp. Koszt dostawy towaru uwidoczniony jest odrębnie na stronie w dokumencie Koszt dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Sklep ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Warunki oferty promocyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową sklepu: [edytuj] adres sklepu www.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia”, znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu .
 3. Sprzedaż będzie dokonywana na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 6. Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od jego złożenia, jeżeli:
  • wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz
  • zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz
  • Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia klient zostanie powiadomiony na adres mailowy, z którego złożył zamówienie.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 9. Sklep [edytuj] adres sklepu www uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 10. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku nie doręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 30 zł za każdą paczkę. Jest to koszt ponoszony przez Sklep, na który składają się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

FORMY PŁATNOŚĆI

FORMY PŁATNOŚĆI

 1. Płatność za zamówiony towar następuje jako przedpłata, przelewem na rachunek bankowy [edytuj] dane sklepu ww; nr konta …………………………………………………………, lub w formie przelewu online, kartą płatniczą bądź za pobraniem przy odbiorze towaru.
 2. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Kupującego formy płatności:
  • a) płatne przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,
  • b) przelewem online lub kartą płatniczą – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,
  • c) przelewem w formie przedpłaty – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar
 2. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego.
 3. O etapach realizacji zamówienia Kupujący będzie na bieżąco informowany mailowo na adres podany przez niego podczas składania zamówienia.
 4. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 5. Treść ust.4 nie ma zastosowania do konsumentów.
 6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest uszkodzony.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
 8. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, określające datę, rodzaj, przedmiot oraz cenę.

KOSZTY PRZESYŁKI TOWARU

 1. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
 2. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.
 3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie [edytuj] adres sklepu www w zakładce „Koszty dostawy”.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się na adres mailowy: [edytuj] adres email, w temacie maila wpisując REKLAMACJA. Do wysyłanego maila należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim.
 4. Treść ust. 3 nie dotyczy konsumentów.
 5. Zwrot właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.

POZOSTAŁE

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, ze towar nie był używany w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania oraz nie jest zniszczony. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dokonać na adres sklepu: [edytuj] dane sklepu lub elektronicznie na stronie internetowej : [edytuj] adres sklepu ww
 2. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie 14 dni wraz z otrzymaną z nim fakturą na adres Sklepu, o którym mowa w pkt.1.
 3. Sklep dokona zwrotu Kupującemu kwoty równej cenie towaru w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 4. Kupujący dokonuje zwrotu właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru na swój koszt.
 5. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego [edytuj] adres sklepu www: oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.
 7. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych dla potrzeb realizacji zamówienia.
 8. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.
 9. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu, a w przypadku gdy stroną transakcji jest konsument, także sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 23.04. 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2014 poz.121), ustawy z 30.06.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 11. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością [edytuj] dane sklepu www, natomiast pozostałych produktów są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.